Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

CHỦ NHẬT - TẶNG GÀ GIÒN XỐT HÀN

Mua 1 Gà Giòn Xốt Hàn bất kỳ, tặng 1 Gà Giòn Xốt Hàn (2 miếng).
*
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (5 miếng) [+150.000đ]
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (5 miếng) [+150.000đ]
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (5 miếng) [+150.000đ]
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (5 miếng) [+150.000đ]
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (5 miếng) [+150.000đ]
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (5 miếng) [+150.000đ]
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (9 miếng) [+330.000đ]
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (9 miếng) [+330.000đ]
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (9 miếng) [+330.000đ]
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (9 miếng) [+330.000đ]
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (9 miếng) [+330.000đ]
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (9 miếng) [+330.000đ]
*
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)

Giá

99.000đ